(Photo: Kinmatsu Lin)

(Photo: Kinmatsu Lin)

喜鵲,分布於亞洲大陸東部,北自烏蘇里、中國、朝鮮、緬甸、安南、海南島和台灣。

在台灣喜鵲分布於西部南北平原或低山區,為不普遍的留鳥。棲息於農耕地帶或村落郊區;常成對或成群在田野覓食。為雜食性鳥類,以大型昆蟲、蜥蜴、雛鳥、卵或果實為食。